Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o Konkursie ofert na stanowisko Kierownika Oddziału Chirurgicznego.

 

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2190 tj
.)

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

KIEROWANIA ODDZIAŁEM CHIRURGII OGÓLNEJ

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

1 stycznia 2020 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – Oferta: konkurs – ZOZ Ostrowiec- Udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., do dnia 23.12.2019r. do godziny 10.00, Kancelaria Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

23.12.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Skip to content