Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

KONKURS OFERT na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych z zakresu endoprotezoplastyki oraz pozostałych protezoplastyk w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

na podstawie ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC

OGŁASZA KONKURS OFERT

na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych z zakresu endoprotezoplastyki oraz pozostałych protezoplastyk w Oddziale

Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci procedur zabiegowych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu- endoprotezoplastyka JGP: H01, oraz pozostałe protezoplastyki w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

sierpień 2019 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo- Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – procedury zabiegowe z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu- endoprotezoplastyka” w terminie do dnia 31.07.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

01.08.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki 26 lipca 2019 07:36 Dominika Wodnicka 2 MB 172
pdf Szczegółowe warunki konkursu 26 lipca 2019 07:36 Dominika Wodnicka 2 MB 173
pdf ogłoszenie konkursu Endoprotezoplastyka 26 lipca 2019 07:36 Dominika Wodnicka 347 KB 152
pdf Formularz Oferty 26 lipca 2019 07:34 Dominika Wodnicka 783 KB 152
pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ortopedia 20 sierpnia 2019 09:24 Dominika Wodnicka 38 KB 166
Skip to content