Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych w Oddziale  Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych w Oddziale
Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
w postaci procedur zabiegowych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu- endoprotezoplastyka (dot. JGP: H22, H23, H31E, H31F, H51, H52, H61, H62E, H62F) w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Czas obowiązywania umowy:
Od 15.07.2019 r. do 31.12.2020 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
15 lipca 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Biuro Kadr tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku
w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – procedury zabiegowe z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu- endoprotezoplastyka”
w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter,
w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
12.07.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Oferta- zał. 2 4 lipca 2019 08:15 Katarzyna Chuchała 1 MB 164
pdf Umowa- zał. 1 4 lipca 2019 08:14 Katarzyna Chuchała 2 MB 168
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu 4 lipca 2019 08:13 Katarzyna Chuchała 2 MB 168
pdf Ogłoszenie 4 lipca 2019 08:13 Katarzyna Chuchała 466 KB 162
pdf Rozstrzygnięcie 18 lipca 2019 09:33 Eliza Mroczek 302 KB 199
Skip to content