Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I/LUB DYŻURY LEKARSKIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I/LUB DYŻURY LEKARSKIE W
SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ:
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów lekarskich oraz świadczeń dopołudniowych
Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:
Świadczenia dopołudniowe:
7.00 – 15.00 od poniedziałku do czwartku
7.00 – 13.00 w piątki
Dyżury lekarskie:
15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku.
13.00 – 7.00 dnia następnego w piątki
7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta

Czas obowiązywania umowy:
Od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
01 maja 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku
w godz. 7
00 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie SOR” w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
24.04.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Umowa na dyżury zał. 4 19 kwietnia 2019 08:52 Katarzyna Chuchała 3 MB 138
pdf Umowa na świadczenia zdrowotne zał. 3 19 kwietnia 2019 08:51 Katarzyna Chuchała 3 MB 139
pdf Oferta na dyżury zał. 2 19 kwietnia 2019 08:51 Katarzyna Chuchała 1 MB 147
pdf Oferta na świadczenia dopołudniowe zał. 1 19 kwietnia 2019 08:50 Katarzyna Chuchała 1 MB 146
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu nr postępowania 03_04_2019_ZOZ_SK 19 kwietnia 2019 08:50 Katarzyna Chuchała 3 MB 166
pdf Ogłoszenie konkursu 19 kwietnia 2019 08:49 Katarzyna Chuchała 519 KB 139
pdf Ogłoszenie konkursu ofert nr 03_04_2019_ZOZ_SK 2 maja 2019 06:24 Katarzyna Chuchała 352 KB 153
Skip to content