Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej

DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Procedury kardiologii inwazyjnej z grup JGP: E10, E11, E12G, E15, E16, E23G, E24G, E26, E27, E31, E32,  E52, E56, E57, E59

Czas obowiązywania umowy:

Na badania: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01 styczeń 2019 r.

 Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Udzielającego zamówienia – Sekcja Kontrolingu tel. (041) 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: ZOZ Ostrowiec – Konkurs Kardiologia Inwazyjna” w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B
II piętro, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wykonanie jedynie części zamówienia.

 Otwarcie ofert:

28.12.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec
Blok A I piętro.

 Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz podane do wiadomości na stronie internetowej: www.zoz.ostrowiec.pl

 Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

 Środki odwoławcze:

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie  zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Skip to content