Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na świadczenia med. w zakresie wykonywania badań histopatologicznych oraz sekcji zwłok

OGŁOSZENIE
Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1. Badania histopatologiczne

  2. Sekcje zwłok

Czas obowiązywania umowy:
Na badania: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 stycznia 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – badania histopatologiczne i sekcje zwłok” w terminie do dnia 16.11.2018 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego.
Otwarcie ofert:
16.11.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Opowiedź na pytania w postępowaniu konkurskowym 04_10_2018_SK - 15.11.2018 15 listopada 2018 11:19 Tomasz Jeż 321 KB 192
pdf Odpowiedź na zapytania konkursowe 13 listopada 2018 11:44 Tomasz Jeż 395 KB 194
pdf Odpowiedzi na pytania w postępowaniu konkursowym nr 04_10_2018_SK 9 listopada 2018 10:34 Tomasz Jeż 655 KB 223
pdf 02.11.2018 Ogłoszenie oraz SWK z załącznikami 2 listopada 2018 11:40 Tomasz Jeż 773 KB 243
pdf Odwołanie postępowanie nr 04_10_2018_SK z dnia 29.10.2018 20 listopada 2018 09:30 Tomasz Jeż 269 KB 174
Skip to content