Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie konkursu w zakresie Kardiologii Inwazyjnej – Rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
DYREKTOR NACZELNY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Procedury kardiologii inwazyjnej z grup JGP: E10, E11, E12G, E15, E16, E23G, E24G, E26, E27, E31, E32, E33, E34, E36, E37, E37G, E37H, E39, E43, E44, E46, E47, E48, E52, E55, E56, E59

Czas obowiązywania umowy:

Na badania: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01 styczeń 2018 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Udzielającego zamówienia – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec – kardiologia inwazyjna” w terminie do dnia 27.11.2017 r. do godz. 1100 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wykonanie jedynie części zamówienia.

Otwarcie ofert:

27.11.2017 r. o godz. 1300 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec
Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz podane do wiadomości na stronie internetowej: www.zoz.ostrowiec.pl

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Środki odwoławcze:

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie  zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Skip to content