Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs – Dyżury lekarskie oraz świadczenia dopołudniowe w Stacji Dializ – KONKURS ODWOŁANY !

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, CHIRURGII, GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, KARDIOLOGII, NEONATOLOGII, NEUROLOGII, OKULISTYKI, ORTOPEDII, OTOLARYNGOLOGII, PEDIATRII, PULMONOLOGII (ŁĄCZONY Z ZOL), UROLOGII, WEWNĘTRZNYM I, WEWNĘTRZNYM II ORAZ STACJI DIALIZ
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów lekarskich

Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:

Świadczenia dopołudniowe:

7.00 – 15.00 od poniedziałku do czwartku

7.00 – 13.00 w piątki

Dyżury lekarskie:

15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku.

13.00 – 7.00 dnia następnego w piątki

7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

1 stycznia 2018 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie Oddział ……………………………………………..” i/lub „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec – świadczenia dopołudniowe Oddział ………………………………………..” w terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 1100 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

16.11.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Skip to content