Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs – Dyżury lekarskie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – DYŻURY LEKARSKIE W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANEJ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów lekarskich
Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:
od poniedziałku do piątku od godziny 1800 – 800 dnia następnego
w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godziny 800 – 800
dnia następnego
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 października  2017 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118
od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300
lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem
–„Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” w terminie do dnia 25.09.2017 r. do godz. 1100 w Kancelarii
ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św.
przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
25.09.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn
na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o rozstrzygnięciu konkursu.

Skip to content