Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownika OAiIT – Sprostowanie ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz opieka nad pacjentami ZOZ Ostrowiec w zakresie czynności związanych z intensywną terapią i anestezją
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 maja 2017 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:00, a w piątek w godz. 07:00 – 13:00 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem
– „Oferta na udzielanie zamówienia na stanowisko kierownika OAiIT ” w terminie do dnia 19.04.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
19.04.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogloszenie o rozstrzygnieciu postepowania 02_04_2017_SK 24 kwietnia 2017 09:25 Tomasz Jeż 322 KB 205
pdf Ogloszenie o rozstrzygnieciu postepowania 02_04_2017_SK 20 kwietnia 2017 13:15 Tomasz Jeż 322 KB 315
pdf Ogloszenie konkursu na kierownika OAiIT 10 kwietnia 2017 11:39 Tomasz Jeż 502 KB 291
pdf 10.04.2017SWK z zalacznikami 10 kwietnia 2017 11:38 Tomasz Jeż 8 MB 335
Skip to content