Prawa i obowiązki Pacjenta

  • PRAWA PACJENTA
  • OBOWIĄZKI PACJENTA ZOZ OSTROWIEC
  • INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
  • INFORMACJE DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW GŁUCHYCH I GŁUCHONIEMYCH
  

PRAWA PACJENTA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. z 2012 r. poz. 159, poz. 742, z 2013 r. poz. 1245).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia1(Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. 2011.Nr112 poz 654

 

Pacjent Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ma prawo do:

1.      Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1)      pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

2)      w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

3)      pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

a)      lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

b)      pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej)            (lekarz (pielęgniarka, położna) może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza (pielęgniarki, położnej), jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne.),

4)      pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,

5)      w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem,

6)      pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym; przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

2.      Prawo pacjenta do informacji

 

1)      pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,

2)      pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

3)      pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt. 2 innym osobom,

4)      pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 2,

5)      po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie,

6)      w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 2, w pełnym zakresie,

7)      pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w pkt. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,

8)      pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich,

9)      w przypadku niepodjęcia leczenia lub odstąpienia od leczenia pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

3.      Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

4.      Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

5.      Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1)      pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia,

2)      pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza,

3)      przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny,

4)      pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego; w takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

6.      Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

1)      pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,

2)      prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności; pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień,

3)      przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska (osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta).

7.      Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

8.      Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec wydanej opinii albo orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

9.      Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1)      pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa),

   2)      pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami,

   3)pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, nie polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży,
porodu i połogu (pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa).

10.  Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

1)      pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej,

2)      w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot leczniczy jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

11.  Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Pacjent Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim  zobowiązany jest do:

 

1.      Stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego.

2.      Nie opuszczania w trakcie hospitalizacji budynku Szpitala bez wyraźnej zgody lekarza  lub pielęgniarki.

3.      Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia na terenie Szpitala,

4.      Przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez Szpital.

5.      Przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych.

6.      Odpowiedzialności za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego,

7.      Zachowania respektującego prawa innych pacjentów do wypoczynku.

8.      Używania odbiorników radiowo-telewizyjnych za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony.

9.      Nie wnoszenia sprzętu elektrycznego (sprzęt radiowo-telewizyjny, czajnik, żelazko itp.), wymagającego podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (gniazdka elektryczne).

10.  Stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności w przypadku używania telefonów komórkowych.

 

INFORMACJE DLA PACJENTA W SPRAWIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Rzecznik Praw Pacjenta
Bartłomiej Chmielowiec

Sekretariat:
tel. 22 532 82 50
fax.: 22 532 82 30

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Biuro Rzecznika
Praw Pacjenta
przy Ministrze Zdrowia

bezpłatna infolinia
0 800 190 590 od g. 08.00-20.00
te. 800 – 190 – 590
www.rpp.gov.pl

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

  • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
  • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Pełnomocnik ds. praw pacjenta
w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św.

dr hab. Bożena Zboina

tel: 41 2478000 w.390
27-400 Ostrowiec Św.
ul. K. Szymanowskiego 11

INFORMACJA DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW GŁUCHYCH I GŁUCHONIEMYCH

Pacjenci  korzystający  z  usług medycznych w zespole opieki zdrowotnej mają możliwość uzyskania pomocy osób , które znają  język migowy.

Lista nazwisk osób znających język migowy znajduje się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Podstawowym celem tłumaczenia migowego jest ułatwienie człowiekowi niesłyszącemu komunikowania się z personelem medycznym.