Ogłoszenie konkursu w zakresie Kardiologii Inwazyjnej. Uwaga zmiana formularza ofertowego!

Ogłoszenie konkursu w zakresie Kardiologii Inwazyjnej. Uwaga zmiana formularza ofertowego!

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Konkursy archiwalne

OGŁOSZENIE
DYREKTOR NACZELNY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Procedury kardiologii inwazyjnej z grup JGP: E10, E11, E12G, E15, E16, E17G, E23G, E24G, E26, E27,E31, E32, E33, E34, E36, E37, E39, E43, E44
Czas obowiązywania umowy:
Na badania: 31.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
31 marca 2017 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Udzielającego zamówienia – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – kardiologia inwazyjna” w terminie do dnia 07.03.2017 r. do godz. 1100 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wykonanie jedynie części zamówienia.
Otwarcie ofert:
07.03.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz podane do wiadomości na stronie internetowej: www.zoz.ostrowiec.pl
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Środki odwoławcze:
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10 marca 2017 11:48 Tomasz Jeż 452 KB 154
pdf Odpowiedzi na pytania i zmiana formularza ofertowego do postepowania 02_02_SK_2017 06.03.2017 r. Odpowiedzi na pytania i zmiana formularza ofertowego do postepowania 02_02_SK_2017 06.03.2017 r.
6 marca 2017 11:02 Tomasz Jeż 3 MB 165
pdf Odpowiedzi na pytania do postepowania 02_02_SK_2017 Odpowiedzi na pytania do postepowania 02_02_SK_2017
3 marca 2017 13:03 Tomasz Jeż 2 MB 133
pdf zalacznik nr 3 do SWK - projekt umowy z zalacznikami - kardiologia inwazyjna - 23.02.017 zalacznik nr 3 do SWK - projekt umowy z zalacznikami - kardiologia inwazyjna - 23.02.017
24 lutego 2017 12:26 Tomasz Jeż 770 KB 241
pdf SWK - kardiologia inwazyjna- 23.02.2017 SWK - kardiologia inwazyjna- 23.02.2017
24 lutego 2017 12:26 Tomasz Jeż 445 KB 217
xls zalacznik nr 1 do SWK - wykaz procedur - kardiologia inwazyjna - 23.02.2017 zalacznik nr 1 do SWK - wykaz procedur - kardiologia inwazyjna - 23.02.2017
24 lutego 2017 09:04 Tomasz Jeż 11 KB 278
doc zalacznik nr 2 do SWK - formularz ofertowy - kardiologia inwazyjna - 23.02.2017 zalacznik nr 2 do SWK - formularz ofertowy - kardiologia inwazyjna - 23.02.2017
24 lutego 2017 09:04 Tomasz Jeż 112 KB 340
pdf ogloszenie - kardiologia inwazyjna - 23.02.2017 ogloszenie - kardiologia inwazyjna - 23.02.2017
24 lutego 2017 09:03 Tomasz Jeż 511 KB 193
pdf Regulamin pracy komisji Regulamin pracy komisji
24 lutego 2017 09:03 Tomasz Jeż 887 KB 180