Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na stanowisko kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na stanowisko kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , konkursy 2017

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz opieka nad pacjentami ZOZ Ostrowiec w zakresie czynności związanych z intensywną terapią i anestezją
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 styczeń 2018 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika OAiT” w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy
ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
20.12.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.
 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf 12.12.2017 Ogloszenie oraz SWK nr postepowania 19_12_2017_SK - Kierownik OAiIT 12.12.2017 Ogloszenie oraz SWK nr postepowania 19_12_2017_SK - Kierownik OAiIT
12 grudnia 2017 12:05 Tomasz Jeż 2 MB 32