Podstawowe informacje

 • INFORMATOR - TWÓJ SZPITAL TO SZPITAL AKREDYTOWANY
 • WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PRZY PRZYJĘCIU DO SZPITALA
 • PACJENT POWINIEN MIEĆ
 • ZASADY FUNKCJONOWANIA SOR
 • MAGAZYN UBRAŃ I DEPOZYT RZECZY WARTOŚCIOWYCH
 • PACJENT MA DOSTĘP DO:
 • ODWIEDZINY
 • ŻYWIENIE
 • WYPIS ZE SZPITALA
 • SEGREGACJA ODPADÓW
 • PEŁNOMOCNIK D.S. PACJENTA
 • RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szpitala:

 • skierowanie do szpitala;
 • dowód tożsamości;
 • w przypadku rejestracji dzieci – książeczka zdrowia dziecka;
 • karty informacyjne z odbytego już wcześniej leczenia szpitalnego;
 • aktualny dowód ubezpieczenia.

Wymagane przez Prawo oświadczenia:

Przy zapisie do Szpitala pielęgniarka zakładająca historię choroby poprosi o okazanie się dokumentem tożsamości, podanie danych osobowych oraz złożenie pisemnych oświadczeń (wymóg ten narzuca na SPZZOZ Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U.2006 Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.):

 • o zgodzie na opiekę szpitalną, badania diagnostyczne, leczenie;
 • upoważnieniu bądź braku takiego upoważnienia osób do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych;
 • upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej albo pisemnego oświadczenia o braku takiego upoważnienia.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie tkanek i narządów do transplantacji.

Pacjent powinien mieć:

Przy przyjęciu na oddział Szpitala pacjent zobowiązany jest posiadać:

 • przybory toaletowe;
 • mężczyźni – przybory do golenia;
 • dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji;
 • Pacjent może mieć własne sztućce, kubek bądź szklankę, strój  nocny (piżamę, koszulę).

Ponadto kobieta rodząca powinna posiadać:

 •    kartę przebiegu ciąży;
 •    oznaczenie grupy krwi;
 •    ostatnie wyniki badań (morfologia, badanie moczu);
 •    wynik badania USG;
 •    wyniki badań na obecność przeciwciał w przypadku ujemnego czynnika Rh.

Szczegółowe Prawa i Obowiązki Pacjenta dostępne są na Izbie Przyjęć i Oddziałach w formie ulotek, a także są umieszczone na tablicach ogłoszeń.

Zasady funkcjonowania Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego Izby Przyjęć:

Planowane przyjęcia do szpitala odbywają się w godzinach 7.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w PUNKCIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH (PARTER, BUDYNEK C – PRZED ODDZIAŁEM OAIT)

Przyjęcia w trybie nagłym (w stanie bezpośredniego zagrożenia życia) przyjmowani są bez skierowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

Wszyscy pacjenci skierowani do szpitala badani są przez lekarzy dyżurnych, którzy decydują o konieczności leczenia, braku podstaw do leczenia szpitalnego lub w przypadku braku miejsc w szpitalu ustalają termin hospitalizacji.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pacjenci mogą przebywać na obserwacji nie dłużej niż 24 godziny.

MAGAZYN UBRAŃ I DEPOZYT RZECZY WARTOŚCIOWYCH

Pacjent może przekazać ubranie do magazynu ubrań pacjentów – otrzyma pokwitowanie z wykazem rzeczy pozostawionych i odbierze te rzeczy w dniu wypisu na podstawie otrzymanego pokwitowania.

Pacjent może pozostawić również w depozycie rzeczy wartościowe. Personel w obecności pacjenta dokonuje spisu rzeczy przekazywanych przez pacjenta do depozytu. Depozyt rzeczy wartościowych znajduje się na SOR. Jest czynny w dni robocze w godzinach od 7.10 do 14. W każdej chwili pacjent może zgłosić pielęgniarce potrzebę przekazania rzeczy do Depozytu. Personel oddziałów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe,  które pacjent pozostawia przy sobie.

Pacjent przebiera się w przebieralni punktu przyjęć planowych lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pacjenci przebywający w szpitalu mają dostęp do:

 • telewizorów w oddziałach szpitalnych;
 • pielęgniarki udostępniają telefon przenośny;
 • infokiosków;
 • sklepu spożywczego;
 • kiosku

Odwiedziny:

Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia.

Regulamin odwiedzin znajduje się na tablicy informacyjnej na każdym oddziale oraz na dole tej zakładki.

Zaleca się odwiedziny do godz. 20.00. Odwiedzający mogą spotykać się z pacjentami w salach chorych. Odwiedzający powinni zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów. Powinni także podporządkować się wskazówkom personelu medycznego. W przypadku uciążliwego, głośnego zachowania i niestosowania się do zasad panujących  w szpitalu osoby takie będą usuwane z oddziałów.

Okrycie wierzchnie należy pozostawić w bezpłatnej szatni.  Szatnia znajduje się w hollu głównym, parter, budynek – A

Żywienie:

Posiłki w Szpitalu rozdawane są w określonych godzinach:

Śniadanie: 8.00 – 8.30

Obiad:     12.30-13.30

Kolacja:   17.30-18.00

Wypis ze szpitala:

Przy wypisie ze Szpitala pacjent otrzymuje:

 • Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego wraz z jedną kopią;
 • Dokumenty stanowiące własność pacjenta tj. przyniesione przez pacjenta np. wyniki badań;
 • Recepty;
 • Skierowania do poradni specjalistycznej;
 • Dietę;
 • Informację dot. pielęgnacji ciężko chorego;
 • Ulotki informacyjne;

Segregacja odpadów:

W placówce obowiązuje segregacja odpadów medycznych. W zależności od rodzaju są one umieszczane w workach o odpowiedniej kolorystyce. Na każdej sali znajduje się informacja odnośnie zasad prawidłowej segregacji odpadów, którą należy bezwzględnie przestrzegać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy pytać personel medyczny.

 Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Funkcję tę pełni Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dr Bożena Zboina. Interesanci przyjmowani są w pokoju kierownika w pawilonie na parterze w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 13.

Wszelkie inne informacje dostępne są w Sekretariacie Szpitala.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ( ZOZ )

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przez Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail iod@zoz.ostrowiec.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Pani/Pana do objęcia opieką zdrowotną.  W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana danych:

 • imię, nazwisko,
 • nr PESEL,
 • płeć
 • data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL),
 • adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Panią/Pana do uzyskiwania informacji o stanie Pani/Pana zdrowia,
 • pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny).

Prosimy także o podanie  Pani/Pana adresu e-mail oraz numer telefonu.

Dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Pani/Pana dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Pani/Pana stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Pani/Pana nałogach czy preferencjach seksualnych.

Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Pani/Pana procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest  zapewnienie opieki zdrowotnej poprzez leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej

Podstawa prawna  (pełne nazwy aktów prawnych znajduje się   na końcu formularza).

Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

 • 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

 • 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Realizujemy Pani/Pana  prawa jako  pacjenta Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia.

 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Kontaktujemy się z Panią/Panem  pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Pani/Panu o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

Zapewnienie Pani/Panu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na  potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Pani/Pana krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, co jeszcze możemy zrobić lepiej

 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Pani/Panu tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas Pani/Pan otrzyma. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Pani/Panu odpowiedniej dostępności usług). Zawsze jednak ma Pani/Pan prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez wizytę w recepcji

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako ZOZ , jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją
 • (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy ZOZ a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Pani/Pan pod nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Pani/Pana  danych, zapewniamy  Państwu prawo dostępu do swoich danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chce Pani/Pan  skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt  z nami poprzez, stronę internetową czy odwiedzenie recepcji na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.